Szkoła Odkrywców Talentów

Tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” otrzymaliśmy w roku szkolnym 2013/2014.

Przyznane wyróżnienie świadczy o tym, że nasza szkoła przyczynia się do odkrywania, promocji, wspierania zainteresowań i uzdolnień młodzieży (przedmiotowych, sportowych, artystycznych, a także społecznych). Zostaliśmy umieszczeni na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów.

Warunkiem otrzymania tego tytułu było opisanie co najmniej trzech systemowych działań, wspierających ucznia zdolnego, prowadzonych w szkole przez różnych nauczycieli. Spośród bogatej oferty kół zainteresowań, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, opisano:

- koło historyczne – p. Jolanta Paczkowska

- koło matematyczne – p. Jolanta Sarnacka i p. Agnieszka Pałka

- koło polonistyczne – p. Elżbieta Dobrzyńska

 Koło Młodych Przyrodników – p. Ewa Nowak – Kowalska

- Szkolne Koło Wolontariatu – p. Elżbieta Świderek

Szkoła, której nadany został tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”, zobowiązana jest do przysyłania co najmniej raz w roku materiałów na stronę internetową www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty.

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW

„Znakomitym nauczycielem  jest dopiero ten,

kto umie innych nauczyć nawet tego,

czego sam nie umie.”

Tadeusz Kotarbiński

Opracowały:

Jolanta Królikowska

Iwona Dudek

Bożena Lewandowska

WSTĘP

Wczesne wykrycie oraz właściwe wsparcie rozwoju i talentów dzieci to jedno z najważniejszych zadań edukacji. Potrzeba wielu działań, aby umożliwić pełen rozwój uczniów. W tym celu w Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie opracowany został Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań Ucznia, który pozwala każdemu uczniowi określić swoje zdolności i skutecznie rozwijać własne zainteresowania w sposób ukierunkowany.

Zadania realizowane w ramach programu zostały tak określone, aby właściwie dotrzeć do wszystkich uczniów i skutecznie pracować z każdym dzieckiem, w zależności od jego potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień. Szanując indywidualność każdego ucznia, chcemy przygotować go w serdecznej i twórczej atmosferze do dalszego życia, dając mu możliwości rozwoju jego uzdolnień. Prowadząc zajęcia lekcyjne z młodzieżą, często stosujemy aktywne metody nauczania, które pozwolą na wyłonienie grupy uczniów szczególnie uzdolnionych. Pracując w taki sposób z uczniem, nauczyciel wspomaga rozwój osobniczy indywidualnych uczniów. Ułatwia im osiąganie wyższych szczebli samorealizacji, zrozumienie siebie i akceptacji.

Praca w naszej szkole od wielu lat ukierunkowana jest na rozwijanie zdolności i talentów każdego ucznia. Efektem tego są osiągane przez uczniów sukcesy w konkursach przedmiotowych, sportowych i występach artystycznych. Uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce, uzyskują tytuły laureatów w różnego rodzaju konkursach.

1.   CELE PROGRAMU

CEL GŁÓWNY:

Celem przewodnim programu jest wszechstronny rozwój każdego ucznia Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie, wczesne rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, tworzenie warunków osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego dziecka oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań uczniów na każdym etapie kształcenia i w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych,

stymulowanie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów

nauka efektywnych sposobów samodzielnego przyswajania wiedzy i umiejętności, dokonywania samooceny, planowania własnego rozwoju,

dostarczanie uczniom wiedzy o wyższym stopniu trudności, zgodnie z ich rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami,

wzrost aktywności twórczej uczniów,

kształtowanie ucznia kreatywnego, o szerokich horyzontach umysłowych,

promocja osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym,

współdziałanie z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Adresatami programu są:

• uczniowie,

• dyrektor szkoły,

• wychowawcy i nauczyciele przedmiotu,

• nauczyciele świetlicy i nauczyciele biblioteki,

• pedagog i psycholog szkolny,

• rodzice.

2. PROCEDURY IDENTYFIKACJI UCZNIA ZDOLNEGO

Szkolnym Programem Wspierania Zdolności i Talentów objęci są uczniowie, którzy:

·      w toku zajęć edukacyjnych wyróżniają się na tle zespołu klasowego (realizują zadania wykraczające poza podstawę programową),

·      uczestniczą w konkursach szkolnych i pozaszkolnych o charakterze przedmiotowym i interdyscyplinarnym oraz osiągają znaczące sukcesy,

·      mają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach pozaszkolnych,

·      wykazują zainteresowanie danym przedmiotem i chęć współpracy z nauczycielem w rozwijaniu swoich pasji.

Proponowane narzędzia identyfikacji i diagnozy uzdolnień:

·      rozmowy z nauczycielami  szkół podstawowych o osiągnięciach i sukcesach uczniów przyjętych do gimnazjum;

·      prowadzenie kart obserwacji uczniów,

·      obserwacja ucznia na konkretnych zajęciach,

·      przygotowywanie i przeprowadzanie testów osiągnięć szkolnych,

·      wywiady i konsultacje indywidualne z rodzicami,

·      osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,

·      oryginalne wytwory pracy uczniów.

3. METODY I FORMY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM:

INDYWIDUALNE:

Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym na lekcji  odbywa się poprzez:

• przydzielanie dodatkowych zadań do wykonania w ramach omawianego tematu,

• prezentację opracowanych referatów tematycznie związanych z lekcją,

• powierzanie roli lidera grupy, asystenturę podczas zajęć,

• różnicowanie zadań kontrolnych i domowych,

• udzielanie pomocy koleżeńskiej uczniom z trudnościami w nauce,

• stwarzanie sytuacji problemowych, zachęcających uczniów do wyciągania wniosków i oceniania każdego pomysłu, samodzielnego układania zadań, rebusów, łamigłówek oraz zagadek,

Samodzielna praca ucznia nad zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania, wskazanymi przez nauczyciela:

·      pozalekcyjne konsultacje ucznia z nauczycielem,

·      praca w oparciu o specjalnie przygotowane dla niego karty pracy i listy zadań,

·      udzielanie uczniom, zakwalifikowanym do udziału w konkursach, wskazówek w rozwiązywaniu zadań z wykorzystaniem techniki komputerowej,

·      konsultacje  z nauczycielem w przypadku problemów lub znalezienia informacji

POZALEKCYJNE – GRUPOWE:

·      konkursy szkolne i międzyszkolne, zawody sportowe,

·      zajęcia warsztatowe w kołach zainteresowań,

·      włączanie uczniów w realizację projektów edukacyjnych,

·      organizowanie wycieczek lokalnych, krajowych, zagranicznych

·      obserwacje, doświadczenia, pokazy, występy artystyczne, przygotowywanie inscenizacji,

·      udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wystawach, koncertach, warsztatach

·      zgłaszanie ucznia zdolnego do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (program pomocy wybitnie zdolnym).

4. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU:

ZADANIA DYREKTORA:

·      stwarzanie nauczycielom możliwości pogłębiania wiedzy w zakresie pracy z uczniem zdolnym

·      zapewnienie warunków do realizacji programu wspierania zdolności i talentów,

·      promowanie nauczycieli pracujących z uczniem uzdolnionym i osiągających sukcesy.

ZADANIA KOORDYNATORA:

·      rozmowy z Dyrektorem (prezentacja idei programu, konsultacje w ramach realizacji programu),

·      zainicjowanie powołania Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień i aktywna praca w zespole,

·      prezentacja Szkolnego Programu Wspierania Zdolności i Talentów podczas Rady Pedagogicznej,

·      koordynacja współpracy z wyszkowskimi szkołami,

·      prowadzenie spotkań Zespołu Wspierania Uzdolnień,

·      monitorowanie działań promowania uczniów zdolnych na terenie szkoły i poza nią.

ZADANIA ZESPOŁU WSPIERANIA UZDOLNIEŃ:

·      wspieranie koordynatora w podejmowanych działaniach w zakresie pracy z uczniem zdolnym,

·      współpraca w zakresie modyfikacji Programu Wspierania Zdolności i Talentów,

·      tworzenie narzędzi identyfikacji i diagnozy uzdolnień, • przeprowadzanie ewaluacji, opracowanie wniosków oraz ocena realizacji programu.

ZADANIA WYCHOWAWCY:

·      kompletowanie dokumentacji o osiągnięciach szkolnych i pozaszkolnych w trakcie nauki w naszej szkole – przekazywanie na bieżąco istotnych informacji dotyczących uzdolnień uczniów koordynatorowi,

·      analizowanie kart diagnozy zespołów klasowych,

·      współpraca z rodzicami ucznia uzdolnionego.

ZADANIA NAUCZYCIELI:

·      pogłębianie wiedzy na temat pracy z uczniem zdolnym poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,

·      opracowywanie indywidualnych programów i planów zajęć, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów uzdolnionych,

·      udział w realizacji projektów edukacyjnych pogłębiających zainteresowania uczniów,

·      wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy z uczniem zdolnym,

·      wdrażanie ucznia do pracy samokształceniowej i samodzielnego rozwiązywania problemów poprzez korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej,

·      organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych,

·      przygotowanie uczniów do udziału w konkursach na różnych szczeblach,

·      przekazywanie informacji o sukcesach ucznia zdolnego dyrektorowi, radzie pedagogicznej i wychowawcy,

·      promocja osiągnięć uczniów na terenie szkoły i poza nią,

·      współpraca z Zespołem Wspierania Uzdolnień, rodzicami, wychowawcą, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

ZADANIA pedagoga i psychologa:

·      aktywne współuczestniczenie w diagnozowaniu uzdolnień uczniów,

·      współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, nauczycielami i rodzicami,

·      objęcie szczególną opieką uczniów zdolnych, których sytuacja emocjonalna tego wymaga.

ZADANIA UCZNIÓW:

·      uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych z poczuciem odpowiedzialności za wyniki swojej pracy,

·      udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, i dążenie do osiągnięcia sukcesu,

·      samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem różnych źródeł informacji,

·      udzielanie pomocy koleżeńskiej uczniom z trudnościami w nauce.

ZADANIA RODZICÓW:

·      współpraca ze szkołą w celu podniesienia efektów kształcenia ucznia zdolnego,

·      wymiana informacji na temat zainteresowań dziecka.

5. SYSTEM PROMOWANIA UCZNIA ZDOLNEGO:

·      prezentacja sukcesów uczniów poprzez szkolne media: gazetka szkolna, tablica ogłoszeń, szkolna strona internetowa,

·      informowanie o sukcesach w lokalnych gazetach,

·      nagradzanie uczniów na szkolnych apelach: dyplomy, nagrody rzeczowe,

·      zamieszczanie informacji o sukcesach szkolnych uczniów w kronice szkolnej,

·      wpisywanie uwag pozytywnych w zeszycie spostrzeżeń,

·      pochwały na godzinach wychowawczych i zebraniach z rodzicami,

·      wybór Noblisty Roku i Sportowca Roku,

·      zgłaszanie uczniów do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

6. OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA W REALIZACJI PROGRAMU:

·      sukcesy uczniów na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim w konkursach, turniejach i zawodach sportowych,

·      wykazanie postawy twórczej i większej samodzielności w rozwijaniu swoich zainteresowań i talentów,

·      wzrost zaangażowania nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym.

7. EWALUACJA REALIZACJI PROGRAMU:

·      opracowywanie i analiza ankiet dotyczących pracy z uczniem zdolnym,

·      analiza prac uczniów – testów, ćwiczeń, kart pracy,

·      obserwacja pracy uczniów,

·      oceny cząstkowe i roczne uczniów objętych szkolnym systemem wspierania uzdolnień,

·      analiza udziału i sukcesów.