Regulamin "Wyszkowskie Dyktando"

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO WYSZKOWSKIE DYKTANDO

„Kochać Ojczyznę, to miłować język, Miłować język, to nie kalać go błędami ”

1.     Organizatorem konkursu Wyszkowskie Dyktando jest Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie.

2.     Konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Wyszkowa i Starosty Powiatu Wyszkowskiego.

3.     Konkurs Wyszkowskie Dyktando skierowany jest do uczniów klas I-III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego.

4.     Cele konkursu:

·           Wdrażanie do świadomego posługiwania się językiem ojczystym.

·           Przestrzeganie poprawności ortograficznej w zakresie zasad oraz bliskiego uczniom słownictwa.

·           Budowanie tradycji Konkursu Ortograficznego w Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie.

·           Rozbudzanie ambicji szlachetnego współzawodnictwa.

·           Stwarzanie uczniom możliwości prezentowania swoich umiejętności i uzdolnień.

5.     Konkurs dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zostanie przeprowadzony w trzech etapach: szkolnym, gminnym, wojewódzkim.

6.     Etap szkolny przygotowują samodzielnie nauczyciele poloniści powołani przez dyrektora placówki, według warunków i potrzeb macierzystej szkoły. Do etapu gminnego należy wytypować 1 spośród 10 uczniów danego rocznika.

7.     Etap gminny organizuje dyrekcja gimnazjum / szkoły ponadgimnazjalnej znajdującej się w miejscowości, która jest siedzibą gminy.

8.     Nauczyciele poloniści, wytypowanej przez burmistrza / wójta / starostę  szkoły, opracowują zasady, formy i kryteria oceniania konkursu na tym etapie. Do finału wojewódzkiego należy wytypować 5 uczniów, laureatów eliminacji gminnych.

9.     Członkowie komisji gminnej zobowiązani są do przesłania protokołu z eliminacji gminnych do 31 marca 2017 roku na adres lub e-mail szkoły.

10.  Finał wojewódzki Wyszkowskiego Dyktanda odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie o godzinie 12.00.

11.  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.Nr 101. poz.926) w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu..

12.  Teksty dyktand finałowych konkursu przygotowują niezależni autorzy, niezwiązani z organizatorami - wykładowcy Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

13.  Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych, w związku z tym skala trudności tekstów dyktand będzie zróżnicowana.

14.  Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja powołana przez organizatora.

15.  Ocenie będzie podlegać poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

16.  Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego.

17.  Wszystkie prace będą kodowane.

18.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki między autorami prac z taką samą liczbą błędów.

19.  Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych.

20.  Wgląd do ocenionych prac ma wyłącznie komisja sprawdzająca. Do publicznej wiadomości będą podane tylko imiona i nazwiska zwycięzców.

21.  Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym. Przysługiwać będzie wyłącznie uczestnikom konkursu oraz nauczycielom przygotowującym ucznia. Prace pozostają własnością organizatora.

22.  Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

23.  Uczestnicy mają prawo zwrócenia się do komisji konkursowej z prośbą o uzasadnienie oceny swojej pracy w terminie pięciu dni od daty ogłoszenia wyników.

Z poważaniem. Organizatorzy