Regulamin świetlicy szkolnej

w Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Regulamin opracowano w oparciu o następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425)

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 642)

Statut Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Świetlica szkolna obejmuje działalnością opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną wszystkich uczniów Gimnazjum nr 2.

I. Cele i zadania świetlicy

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

2. Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie gimnazjum według ustalonych godzin pracy.

3. Świetlica szkolna zapewnia także opiekę doraźną uczniom podczas nieobecności nauczyciela przedmiotowego, uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii, etyki oraz uczniom dojeżdżającym do szkoły.  

II. Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej

1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach.

2. Zapewnienie uczniom warunków do odrabiania lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych.

3. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.

4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej postawy społeczno – moralnej.

5. Upowszechnianie zasad kultury osobistej oraz kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.

6. Współdziałanie z dyrekcją gimnazjum, nauczycielami i wychowawcami.

7. Zapewnienie opieki uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii, etyki.

III. Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń przebywający w świetlicy jest zobowiązany:

- wypełniać polecenia nauczyciela,

- dostosować pracę własną do tematyki odbywających się zajęć,

- przebywać w świetlicy do czasu zakończenia organizowanych zajęć,

- do kulturalnego zachowania się,

- tworzyć atmosferę dobrego koleżeństwa,

- dbać o czystość i estetykę pomieszczenia oraz pomagać w jego utrzymaniu,

- szanować powierzony sprzęt i materiały wyposażenia świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:

-  samodzielnego odrabiania zadań domowych oraz korzystania z pomocy kolegów i nauczycieli,

- wykorzystywania, za zgodą nauczycieli - wychowawcy i opiekunów, pomocy dydaktyczno - wychowawczych oraz sprzętu znajdującego się w świetlicy,

-  zgłaszania własnych propozycji do tematyki organizowanych zajęć.

IV. Założenia organizacyjne

1. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie gimnazjum, którzy ze względu na oczekiwanie na zajęcia lub oczekiwanie po skończonych zajęciach na autobus szkolny muszą dłużej przebywać w szkole.

2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora gimnazjum z powodu nieobecności nauczyciela.

3. Wychowawca świetlicy może opiekować się w czasie godziny lekcyjnej tylko jednym zespołem klasowym.

4. O wszystkich problemach zaistniałych podczas zajęć świetlicy szkolnej lub powtarzających się nieobecnościach uczniów, wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora gimnazjum, wychowawcę oraz pedagoga szkolnego.

V. Warunki korzystania ze świetlicy szkolnej

1. Uczniom nie wolno przebywać w świetlicy bez zgody nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.

2. Obecność na zajęciach w świetlicy jest sprawdzana jak na każdej lekcji.

3. Samowolne opuszczenie świetlicy traktowane będzie traktowane jak ucieczka z lekcji.

4. Zachowanie w świetlicy ma wpływ na ocenę zachowanie ucznia w I okresie i na koniec roku.

5. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają obowiązek stosować się do poleceń wydawanych przez wychowawcę świetlicy.

6.Należy zachowywać kulturę osobistą wobec osób znajdujących się w sali.

Opracowała E. Chojnowska